Odpowiedzialność prawna

magnifying glass

Ivoclar Vivadent AG dostrzega swoją odpowiedzialność, jako firmy, wobec klientów, partnerów, współpracowników i akcjonariuszy. Dlatego też we wszystkich swoich działaniach kieruje się zawsze podstawowymi wartościami etycznymi.

Kodeks Postępowania w Biznesie reguluje stosunki międzyludzkie wewnątrz koncernu, jak również poza nim. Pracownicy Ivoclar Vivadent są zobowiązani przestrzegać określonego kodeksu zachowań. Obowiązuje on każdego pracownika, niezależnie od tego, czy zajmuje   stanowisko kierownicze i w jakim dziale pracuje.

Nasz Program Zgodności, dotyczący zgodności wszelkich działań z przepisami, wytycznymi i specyfikacjami, nadzorowany jest przez Zarząd ds. Zgodności.  Bierze on na siebie odpowiedzialność za rozwój przedsiębiorstwa na całym świecie, za wdrażanie Programu Zgodności i kierowanie nim. Pełnomocnicy, którym powierzono to zadanie w wymiarze lokalnym, biorą w firmach siostrzanych odpowiedzialność za wdrażanie programu, zgodnie z wytycznymi Zarządu.

Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania lub prośby, związane z w/w Programem Zgodności, prosimy kierować je na adres e-mailowy : compliance@ivoclarvivadent.com