Ivoclar Vivadent
Polska

Search

Terminy i Warunki

Ivoclar Vivadent AG (zwany dalej „Ivoclar Vivadent“) utrzymuje tę Stronę internetową (nazywana dalej „Stroną“) w celu przekazywania Państwu informacji, dawania możliwości dokształcania się  i komunikowania się z Państwem. Korzystanie przez Państwa z tej Strony oznacza akceptację następujących warunków, ograniczeń i zastrzeżeń:

 1. Wszystko, co mogą Państwo na tej Stronie zobaczyć i przeczytać jest chronione prawami autorskimi i jest na tym prawie oparte. Korzystanie ze zmienionej  zawartości tej Strony wymaga pisemnej zgody Ivoclar Vivadent. Ivoclar Vivadent nie może zagwarantować, że korzystanie z zawartości Strony nie narusza praw stron trzecich, które nie są własnością ani nie wchodzą w skład Ivoclar Vivadent.

2. Ivoclar Vivadent podejmuje odpowiednie środki i starania, aby informacje zawarte na tej Stronie podawane były dokładnie i wyczerpująco. Ivoclar Vivadent nie odpowiada za pomyłki, ani nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pominięcia pewnych danych, dotyczących zawartości tej Strony, za  dokładność, kompletność, aktualność i dostępność wszelkich informacji uzyskanych w wyniku korzystania z Serwisu;

3. Ivoclar Vivadent, jako wydawca tej Strony nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym utracone korzyści, wynikające z dostępu do Serwisu. Wszystkie informacje i dane na Stronie nie nakładają żadnych zobowiązań na wydawcę, tzn. treści i dane dostarczane są do Państwa w formie ‘’Tak jak jest”. Ivoclar Vivadent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń, spowodowanych przez wirusy w wyniku wizyty na Stronie lub korzystania z jej treści lub z powodu pobierania danych, plików wideo lub audio;

4. Nieuprawnione korzystanie ze zdjęć, rycin, filmów video itp. pochodzących z tej Strony, może naruszać prawa autorskie, prywatne prawa, jak również regulacje, prawa i wytyczne dotyczące reklamy oraz przekazywania informacji.

5. Stosowane na tej Stronie oznaczenia towarowe, logo i znaki serwisowe są własnością Ivoclar Vivadent lub specjalnie oznaczonych stron trzecich. Informacji zawartych na tej Stronie nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaku towarowego lub logo. Bezprawne korzystanie z treści tej Strony jest surowo zabronione.  

6. Ivoclar Vivadent nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na innych stronach internetowych, z którymi można uzyskać połączenie poprzez linki zawarte na tej Stronie. Każde wejście na taką stronę następuje na własne ryzyko użytkownika.

7. Wprowadzanie lub przekazywanie danych o treściach niezgodnych z prawem, zagrażających bezpieczeństwu, zawierających oszczerstwa, zniesławienia, treści obsceniczne, szokujące, buntownicze i podżegające, pornograficzne, poniżające, bądź też materiałów, które wywołują w świetle prawa karnego lub cywilnego określone następstwa cywilno-prawne, lub powodują wykroczenia przeciw prawu, jest zabronione.

8. Zawarte na tej Stronie oprogramowanie podlega innym przepisom i regulacjom prawnym.

9. Strona ta jest na bieżąco uaktualniana i uzupełniana o najnowsze informacje i usługi.

10. Na tej Stronie mogą być Państwo poproszeni o podanie Państwa danych osobowych. Odpowiedzi  na takie zapytania są dobrowolne i decyzja w tej sprawie należy do Państwa. Informujemy iż uzyskane w ten sposób dane będą wykorzystane w celu nawiązania i zagwarantowania indywidualnej obsługi klienta, tzn. aby móc przekazywać Państwu indywidualnie informacje na temat nowych produktów i usług. Przekazane przez Państwa dane będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych.  .

11. Treści zawarte na tej Stronie mogą być pobierane i wykorzystywane do celów niekomercyjnych, oraz do użytku osobistego. Bez specjalnej, pisemnej zgody firmy Ivoclar Vivadent nie mogą być jednak wykorzystywane do celów publicznych lub komercyjnych. Ta regulacja dotyczy zarówno tekstów, jak i rycin, obrazów, zdjęć, oraz danych audio lub video. 

12. Podane wyżej klauzule są samodzielnie obowiązującymi regułami, dotyczącymi warunków  korzystania ze Strony. Zastępują one wszystkie inne poprzednie umowy i uzgodnienia.